Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Coneix la UdG

Provisió de llocs de treball

Acord junta de govern

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, DE DATA 30 DE GENER DE 1997, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Han de ser dos els instruments bàsics que recullin l’àmbit en què s’ha de desenvolupar la gestió del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat de Girona. Caldrà reglamentar, d’una banda, l’accés a la funció pública dins l’àmbit de la nostra Universitat, i de l’altra, el procediment per a la provisió dels llocs de treball.

Aquest reglament regula el segon aspecte de manera que, combinat amb el primer, possibiliti la realització d’una carrera administrativa als nostres funcionaris, i alhora permeti més agilitat en la cobertura de les places vacants que es produeixin.

En conseqüència, aquest reglament ha de ser un estímul per als funcionaris d’administració i serveis en la seva carrera professional dins l’àmbit de l’administració universitària. Per això és fonamental que la promoció dels funcionaris es regeixi pel criteri dels mèrits assolits. Aquest criteri cal que reculli els aspectes d’experiència, coneixements, capacitat i habilitat dels funcionaris implicats.

Tanmateix, s’ha de tenir present la importància que té l’agilitat en la cobertura de les vacants que es produeixin. En una administració de dimensions reduïdes com és la nostra, l’agilitat i la planificació són fonamentals a fi de poder oferir un servei adequat a la comunitat universitària.

Els objectius de la provisió de llocs de treball són:

 • Facilitar la mobilitat de les persones que vulguin accedir a altres llocs de treball, per tal d’oferir l’oportunitat de desenvolupament i de carrera professional.
 • Cobrir vacants i necessitats noves amb la priorització de l’accés dels recursos humans interns.
 • Aconseguir la flexibilitat, la polivalència i l’adaptació permanents als canvis, cosa que permetrà respondre l’evolució de les necessitats organitzatives i dels llocs de treball.

Finalment, és imprescindible establir amb claredat el marc en què s’ha de desenvolupar la cobertura de les vacants existents, aclarir els tipus de concursos, les condicions que hauran de complir els concursants i els criteris de valoració dels mèrits que s’aportin.

Amb la finalitat de regular la provisió dels llocs de treball que ha de cobrir el personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona,

S’ACORDA

Article únic

Aprovar el Reglament de provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona, que s’annexa a aquest acord.

ANNEX

Reglament

REGLAMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 • És objecte d’aquest reglament regular la provisió dels llocs de treball destinats a ser coberts pel personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona.
 • Aquest reglament serà d’aplicació per proveir les places que en la relació de llocs de treball de la Universitat de Girona s’estableixi que hauran de ser ocupades per personal d’administració i serveis funcionari.
 • No obstant el punt anterior, aquest reglament no serà d’aplicació per cobrir aquelles places que, d’acord amb la relació de llocs de treball, hagin de ser proveïdes per funcionaris eventuals.

Article 2. De l’oferta anual de places

 • La Gerència de la Universitat de Girona publicarà quines seran les places de personal d’administració i serveis funcionari que s’oferiran durant l’any. Aquesta publicitat es farà anualment, quan s’aprovi el pressupost.

Article 3. De la provisió de llocs de treball

 • La provisió de llocs de treball reservats a funcionaris es farà mitjançant concurs intern o excepcionalment, i un cop escoltada la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari, mitjançant concurs obert.
 • Els concursos valoraran especialment la idoneïtat, els coneixements i la capacitat dels aspirants per ocupar el lloc de treball objecte del concurs.

Article 4. Dels concursants

 • Podran participar en els diferents tipus de concursos tots aquells funcionaris de carrera de la Universitat de Girona que compleixin els requisits establerts a la convocatòria corresponent i que es trobin en actiu o complint el servei militar o prestació social substitutòria i els funcionaris en excedència que hagin sol·licitat el reingrés.
 • Al concurs obert, podran presentar-s’hi igualment funcionaris d’altres administracions, d’acord amb el que es determini a la convocatòria.

Article 5. Sistemes de concursos

 • La convocatòria dels concursos es podrà fer pel sistema de mèrits o bé pel sistema de lliure designació.
 • Els concursos pel sistema de mèrits es resoldran d’acord amb la puntuació obtinguda en la valoració del concurs.
 • Els concursos pel sistema de lliure designació podran ser resolts lliurement per part de la Junta de mèrits.
 • Es convocarà concurs pel sistema de lliure designació quan es tracti de proveir les places indicades d’aquesta manera en la relació de llocs de treball. La resta de places es proveiran mitjançant concurs pel sistema de mèrits.
 • Els funcionaris que ocupen llocs de treball de lliure designació podran ser destituïts amb caràcter discrecional. Un cop destituïts seran adscrits per la Gerència a un lloc de treball amb caràcter provisional, amb l’obligació de presentar-se als concursos que es convoquin corresponents a la seva mateixa escala fins que se’ls assigni un lloc de treball amb caràcter definitiu.

Article 6. Tipus de concursos

Els concursos podran ser de dos tipus: concurs de trasllat o concurs de carrera professional.

Article 7. Resolució dels concursos

 • Els concursos seran valorats per una Junta de mèrits, que elevarà al rector la proposta d’adjudicació de la plaça a l’aspirant que resulti més idoni per ocupar-la.
 • L’adjudicació de la plaça que s’ha de cobrir es produirà mitjançant resolució del rector.
 • L’ocupació d’un lloc de treball determinat no constitueix un dret adquirit pels funcionaris. En canvi, constitueix un dret adquirit l’escala aconseguida mitjançant oposició i el nivell, en el cas que estigui degudament consolidat.


CAPÍTOL II. CONCURSOS DE TRASLLAT

Article 8. Dels concursos de trasllat

 • Seran objecte d’aquest tipus de concurs totes les places de nivell bàsic de les diferents escales.
 • Podran participar en aquest tipus de concurs tots aquells funcionaris de carrera de la mateixa escala de la plaça objecte del concurs, amb un mínim d’un any d’antiguitat a la mateixa plaça, que vulguin canviar de destinació, sense que això impliqui promoció ni canvi de escala.

Article 9. De la convocatòria

 • La convocatòria es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat de Girona. Se n’exposarà una còpia a totes les àrees d’estudis de la UdG.
 • Si el concurs és obert, la convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Els concursos de trasllat es convocaran sempre pel sistema de mèrits.
 • El Servei de Recursos Humans notificarà a la Junta de Personal d’Administració i serveis funcionari, prèviament a la convocatòria, un extracte del projecte d’aquella en el qual figurarà la denominació del lloc de treball, escala i nivell, requisits bàsics i composició de la Junta de mèrits. 

  Si un cop transcorregut el termini de 48 hores, la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari no hi ha formulat cap al·legació, s’anunciarà la convocatòria tal com s’ha proposat. 

  Si dins el termini esmentat la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari presenta al·legacions, el Servei de Recursos Humans les resoldrà i farà pública la convocatòria.
 • La convocatòria haurà d’incloure les dades següents:
  • Denominació, nivell i localització del lloc.
  • Requisits indispensables per desenvolupar-lo.
  • Barem per poder puntuar els mèrits.
  • Retribució íntegra anual.
  • Horari.
  • Data de termini i lloc de presentació de sol·licituds.

Article 10. De la Junta de mèrits

 • Els concursos de trasllat seran valorats per una Junta de mèrits, que tindrà la composició següent:
  • El vicegerent d’Organització i Administració, o persona en qui delegui.
  • El cap del Servei de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
  • Un funcionari de carrera designat per la Junta de PAS funcionari, d’entre el personal pertanyent al mateix grup de classificació o superior al de la plaça objecte del concurs.
 • El vicegerent actuarà com a president de la Junta de mèrits.
 • El cap del Servei de Recursos Humans actuarà com a secretari. 
 • La Junta de mèrits valorarà els mèrits dels aspirants i elevarà la proposta d’adjudicació de la plaça objecte del concurs al rector. La Junta de mèrits podrà proposar la no cobertura de la plaça.
 • La Junta de mèrits podrà acordar la incorporació d’assessors o especialistes, amb veu i sense vot.
 • Els terminis dels concursos de trasllat seran els següents:
  • Presentació de sol·licituds: 7 dies
  • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la valoració general: 4 dies
  • Presentació de reclamacions: 3 dies
  • Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la valoració general i proposta de resolució: 4 dies

Article 11. De la valoració dels concursos

 • Els concursos de trasllat seran avaluats d’acord amb una valoració general i, si escau, una valoració específica.
 • Valoració general

  a) Antiguitat, fins a 3,5 punts. Aquest còmput es realitzarà de la manera següent:
  • Es valorarà a raó de 0,25 punts per any complet de serveis a la Universitat de Girona amb un màxim de 2,5.
  • Es valorarà fins a un màxim d’1 punt l’antiguitat en el lloc de treball, amb el barem següent: 0,25 punts el tercer any, 0,50 punts el quart any, 0,75 punts el cinquè any i 1 punt el sisè any.
  • Només en cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat parcial.

  b) Per cursos rebuts, fins a 2,5 punts. Es computaran els cursos organitzats per la Universitat de Girona. També es valoraran els cursos rebuts en altres administracions públiques, únicament si són de 10 o més hores; la valoració d’aquests últims cursos no podrà superar, en total, 1 punt
 • Valoració específica (si escau)Anàlisi curricular, fins a 4 punts. Es valorarà l’adequació del candidat a la plaça objecte del concurs d’acord amb el seu currículum i experiència en altres llocs de treball relacionats amb la plaça objecte del concurs.

CAPÍTOL III. CONCURSOS DE CARRERA PROFESSIONAL

Article 12. Del concurs de carrera professional

 • Seran objecte d’aquest tipus de concursos totes les places de nivell superior al bàsic de les diferents escales.
 • Podran participar en aquest tipus de concurs tots aquells funcionaris de carrera de la mateixa escala de la plaça objecte del concurs, amb un mínim d’un any d’antiguitat a la plaça que ocupen. El concurs de carrera pot significar canvi de nivell però no d’escala.

Article 13. De la convocatòria

 • La convocatòria es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat de Girona. Se n’exposarà una còpia a totes les àrees d’estudis de la UdG.
 • Si el concurs és obert, la convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Els concursos de carrera professional es podran convocar pel sistema de mèrits o pel sistema de lliure designació.
 • El Servei de Recursos Humans notificarà a la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari, prèviament a l’anunci de la convocatòria, un extracte del projecte d’aquella en el qual figurarà la denominació del treball, escala i nivell, requisits bàsics i composició del tribunal.

  Si un cop transcorregut el termini de 48 hores, la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari no ha formulat cap al·legació, s’anunciarà la convocatòria tal com s’ha proposat.Si dins el termini esmentat la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari presenta al·legacions, el Servei de Recursos Humans les resoldrà i farà pública la convocatòria.
 • La convocatòria haurà d’incloure les dades següents:
  • Sistema de concurs.
  • Denominació, nivell i localització del lloc.
  • Requisits indispensables per desenvolupar-lo.
  • Barem per poder puntuar els mèrits.
  • Puntuació mínima per a l’adjudicació de la plaça convocada.
  • Retribució íntegra anual.
  • Horari.
  • Data de termini i lloc de presentació de sol·licituds.

Article 14. De la Junta de mèrits

 • Els concursos de mèrits pel sistema de carrera professional seran valorats per una Junta de mèrits que tindrà la composició següent:
  • El rector, o persona en qui delegui.
  • El gerent, o persona en qui delegui.
  • El cap del Servei de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
  • Un funcionari de carrera, designat per sorteig,entre els pertanyents a la mateixa escala de la plaça objecte del concurs.
  • Un funcionari de carrera designat per la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari d’entre el personal pertanyent al mateix grup de classificació o superior al de la plaça objecte del concurs.

   En els casos en que la plaça objecte del concurs sigui de cap de servei o administrador d’àrea d’estudis, la Junta de mèrits tindrà la composició següent:
  • El rector, o persona en qui delegui.
  • El gerent, o persona en qui delegui.
  • El vicegerent d’Organització i Administració, o persona en qui delegui.
  • El cap del Servei de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
  • Un funcionari de carrera designat per la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari d’entre el personal pertanyent al mateix grup de classificació o superior al de la plaça objecte del concurs.
 • El rector actuarà com a president de la Junta de mèrits.
 • El cap del Servei de Recursos Humans actuarà com a secretari.
 • La Junta de mèrits valorarà els mèrits dels aspirants i elevarà la proposta d’adjudicació de la plaça objecte del concurs al rector. La Junta de mèrits podrà proposar la no cobertura de la plaça.
 • La Junta de mèrits podrà acordar la incorporació d’assessors o especialistes, amb veu i sense vot.
 • Els terminis dels concursos de carrera professional seran els següents:
  • Presentació de sol·licituds: 7 dies
  • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la valoració general: 4 dies
  • Presentació de reclamacions: 3 dies
  • Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la valoració general: 4 dies
  • Prova de coneixements: 7 dies
  • Resultat dels aspirants que han superat la prova de coneixements: 7 dies
  • Entrevista, si s’escau, i proposta de resolució: 7 dies

Article 15. De la valoració dels concursos

 • Els concursos de mèrits del tipus de carrera professional seran avaluats d’acord amb una valoració general i una valoració específica.
 • Es farà l’anàlisi curricular i es valorarà l’antiguitat, la formació i l’experiència.
 • Els concursos es valoraran fins a 25 punts, d’acord amb la distribució següent:

  Valoració general, fins a un màxim de 15 punts.

  a) Antiguitat, fins a 2,5 punts. Es valorarà a raó de 0,25 punts per any complet de serveis a la Universitat de Girona. Només en cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat parcial.En el cas de concursos oberts, es valorarà a raó de 0,25 punts per any complet de serveis a qualsevol administració.
  b) Per cursos rebuts, fins a 2,5 punts. Es computaran els cursos organitzats per la Universitat de Girona. També es valoraran els cursos rebuts en altres administracions públiques, únicament si són de 10 o més hores; la valoració d’aquests últims cursos no podrà superar, en total, 1 punt.
  c) Experiència, fins a 10 punts. Se seguirà el barem següent:
  • Fins a 5 punts en funció del nivell: si el nivell és superior o igual, 5 punts
   fins a 2 nivells per sota, 3 punts
   entre 2 i 4 nivells per sota, 1 punt
  • Fins a 5 punts per experiència en els llocs de treballs exercits a l’Administració pública, i especialment a la Universitat de Girona.

  Valoració específica, fins a un màxim de 10 punts.
  a) Prova de coneixements, fins a 5 punts. Per a l’avaluació dels coneixements específics, la Junta de mèrits podrà establir la realització de les proves que consideri oportunes. Aquesta prova serà eliminatòria i s’haurà de superar amb 2,5 punts.
  b) Entrevista, fins a 5 punts. La Junta de mèrits, si ho considera oportú, avaluarà les aptituds i la idoneïtat del candidat per al lloc mitjançant una entrevista personal.
 • El candidat proposat per ocupar la plaça objecte del concurs haurà d’haver superat amb 2,5 punts la prova de coneixements i haver obtingut un 30% de la valoració total.

CAPÍTOL IV. ALTRES TIPUS DE PROVISIÓ

Article 16. Remoció dels llocs de treball obtinguts per concurs

 • Els funcionaris podran ser remoguts per causes sobrevingudes, a causa d’una alteració del contingut del lloc, mitjançant la relació de llocs de treball, que impliqui la modificació de les proposicions que van servir de base a la convocatòria, o bé a causa d’una incapacitat per desenvolupar el servei que es manifesti per la manca de rendiment, i que no comporti inhibició culpable.
 • La proposta motivada de remoció serà formulada pel gerent, el qual ho notificarà a la persona interessada per tal que en el termini de deu dies hi formuli les al·legacions pertinents i presenti els documents que consideri adients.
 • Un cop transcorregut aquest termini, o havent rebut les al·legacions de la persona interessada, el gerent emetrà la proposta definitiva de remoció, que notificarà a la Junta Personal d’Administració i Serveis per tal que en el termini de deu dies li faci saber el seu parer.
 • Un cop rebut el parer de la Junta de Personal, o havent transcorregut el termini per manifestar-lo, si el gerent modifiqués la seva proposta hauria de concedir un nou termini d’audiència de deu dies a la persona interessada.
 • En cas que la nova audiència no sigui procedent, o transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagi rebut, el gerent trametrà l’expedient amb totes les actuacions al rector, el qual resoldrà.
 • El funcionari remogut serà adscrit a un lloc de treball corresponent al seu grup, amb efectes econòmics i administratius de l’endemà del dia del seu cessament.
 • Un cop iniciat un expedient de remoció, no serà possible incoar un expedient disciplinari per la mateixa causa.
 • En els supòsits previstos als articles 42.3 i 74.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no es podrà formular una proposta de remoció mentre no resti establerta l’absència de responsabilitat disciplinària del funcionari.

Article 17. Redistribució d’efectius

 • Els funcionaris que ocupin llocs de treball amb caràcter definitiu poden ser adscrits per necessitats del servei degudament motivades a altres llocs de la mateixa naturalesa i contingut.
 • Els funcionaris mantindran el nivell de destinació i el complement específic que tenien.
 • La redistribució d’efectius serà acordada pel rector amb l’informe previ del gerent.

Article 18. Reassignació d’efectius

 • Els funcionaris el lloc de treball dels quals resulti suprimit com a conseqüència d’un pla d’ocupació podran ser destinats a un altre lloc pel procediment de reassignació d’efectius. La reassignació es farà aplicant criteris objectius relacionats amb la formació, l’experiència i l’antiguitat que es concretaran en el pla d’ocupació.
 • En el termini màxim de tres mesos des de la supressió d’un lloc de treball, el rector, a proposta del gerent, podrà reassignar el funcionari que l’ocupava a un lloc de característiques, funcions i retribucions similars. Aquesta reassignació tindrà caràcter obligatori. Mentre el funcionari no sigui reassignat, continuarà percebent les retribucions del lloc de treball suprimit, i podrà ser adscrit provisionalment a un lloc de treball corresponent al seu cos o escala.
 • Els funcionaris que no obtinguin un lloc de treball a través del procediment anterior seran inclosos en relacions específiques dels llocs en reassignació, i se’ls declararà en la situació administrativa d’expectativa de destinació. La reassignació posterior comportarà el reingrés al servei actiu.

Article 19. Permuta

 • Es podrà autoritzar la permuta, a sol·licitud dels funcionaris interessats, sempre que aquests estiguin en actiu, hagin ocupat els seus llocs de treball amb destinació definitiva com a mínim durant dos anys, pertanyin a cossos o escales del mateix grup de titulació i els manquin més de tres anys per jubilar-se.
 • Els llocs objecte de permuta hauran de tenir els mateixos complements de destinació i específic, i hauran de poder ser exercits indistintament pels funcionaris que permuten.
 • Les permutes seran autoritzades pel rector, a proposta del gerent i amb l’informe previ dels caps de les unitats administratives a què estiguin adscrits els llocs de treball que es permuten.

Article 20. Mobilitat per canvi d’adscripció

A proposta del gerent, el rector podrà disposar el canvi d’adscripció d’un lloc de treball, i del funcionari que l’ocupa, d’una unitat administrativa a una altra.

CAPÍTOL V. ADSCRIPCIONS PROVISIONALS

Article 21. Cobertura provisional d’una vacant

 • El Servei de Recursos Humans gestionarà la cobertura provisional que s’ha de donar als serveis que tenen una plaça vacant. En el termini màxim de sis mesos de la cobertura provisional d’una plaça vacant que no tingui titular, s’haurà de convocar la cobertura definitiva.
 • El Servei de Recursos Humans informarà la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari de la cobertura provisional de places.
 • Els sistemes utilitzats podran ser:
  a) Suport addicional extern mentre duri el procés de cobertura definitiva de la plaça.
  b) Nomenament d’encàrrec de funcions.
  c) Resolució d’acumulació de tasques.

Article 22. Suport extern

El suport extern es podrà realitzar mitjançant la contractació de personal a través d’una empresa de treball temporal o el nomenament d’un funcionari d’ocupació interina o contracte laboral temporal.

Article 23. Encàrrec de funcions

 • L’encàrrec de funcions consisteix a encarregar de manera provisional les funcions de la plaça vacant a un altre funcionari.
 • L’encàrrec de funcions es realitzarà mitjançant un nomenament del rector, a proposta del gerent, a un funcionari de la mateixa escala sempre que sigui de nivell igual o superior, i sempre que aquest hi estigui d’acord.
 • El funcionari al qual s’hagin encarregat les funcions de la plaça vacant percebrà les retribucions bàsiques tal com les percebia i les complementàries seran les corresponents a la plaça de què s’encarrega, sempre que sigui de nivell igual o superior.

Article 24. Acumulació de tasques

 • L’acumulació de tasques es produirà quan un funcionari, sense abandonar les funcions de la plaça que ocupa, es faci càrrec de les funcions de la plaça vacant.
 • L’acumulació de funcions es realitzarà, sempre que el funcionari hi estigui d’acord, mitjançant una resolució del rector, a proposta del gerent.
 • El funcionari que acumula les funcions percebrà també el complement específic de la plaça que acumula.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Els nivells bàsics per als diferents grups són:

 • Grup de classificació A, nivell 20
 • Grup de classificació B, nivell 18
 • Grup de classificació C, nivell 14
 • Grup de classificació D, nivell 12
 • Grup de classificació E, nivell 10

Disposició addicional segona

Els nivells de destinació tenen la distribució següent:

 • Cap de servei, del nivell 25 al nivell 27
 • Cap de secció, del nivell 20 al nivell 24
 • Cap de negociat, del nivell 15 al nivell 19
 • Cap de consergeria, del nivell 13 al nivell 14
 • Els nivells del 28 al 30 queden reservats a altres càrrecs.

Disposició addicional tercera

 • El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tinguin reserva de lloc de treball es realitzarà mitjançant la participació en convocatòries de concurs de mèrits o de lliure designació o, si escau, mitjançant reassignació d’efectius per als funcionaris en les situacions d’expectativa de destinació o d’excedència forçosa regulades a l’article 29.5 i 6 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
 • El reingrés també es podrà realitzar per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que el funcionari compleixi els requisits establerts a la relació de treball.
 • La provisió definitiva del lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà pel sistema que correspongui en el termini màxim d’un any, i el funcionari tindrà obligació de participar en la convocatòria. Si el funcionari no obtingués una destinació definitiva, el gerent li atribuiria provisionalment l’exercici d’un lloc corresponent al seu cos o escala.

disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

L’aplicació del nivell bàsic per al grup de classificació C, acordat en aquest reglament, es farà en dos períodes: el nivell 13 per a l’any 1997 i el nivell 14 per a l’any 1998.

Disposició transitòria segona

El personal traspassat de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya tindrà les mateixes consideracions que el personal de la Universitat de Girona.

Disposició transitòria tercera

L’antiguitat mínima exigida per presentar-se als concursos de trasllat i de carrera professional serà exigible a partir del mes de gener de 1998.

disposició final

Llevat de la seva participació com a membre de la Junta de mèrits, el rector podrà delegar en el gerent les competències que li són pròpies en aquest reglament.

Sergi Bonet i Marull

Vicerector de Coordinació i encarregat de la Secretaria General