Dades econòmiques

Estat d'ingressos euros
CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 28.488.161,00
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 55.636.172,00
CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials 245.591,00
Subtotal corrent 84.369.924,00
CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals 3,00
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 4.923.916,00
Subtotal capital 4.923.919,00
CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.004,00
CAPÍTOL 9 - Passius financers 6,00
Subtotal financer 30.010,00
TOTAL INGRESSOS 89.323.853,00
Estat de despeses euros
CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 65.450.675,00
CAPÍTOL 2 - Despeses de corrents de béns i serveis 15.711.923,00
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres

278.306,00

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 2.120.410,00
CAPÍTOL 5 - Fons de contingència 1,00
Subtotal corrent 83.561.315,00
CAPÍTOL 6 - Inversions reals 4.782.451,00
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 7,00
Subtotal capital 4.782.458,00
CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.004,00
CAPÍTOL 9 - Passius financers 950.076,00
Subtotal financer 980.080,00
TOTAL DESPESES 89.323.853,00