Fundació Girona, Universitat i Futur

D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Girona: Universitat i Futur (FGUiF) té com a finalitats:


 • Promoure les relacions de la UdG amb Institucions Públiques i Privades de les Comarques Gironines.
 • Fomentar la creació de nous estudis i programes d'investigació i recerca.
 • Col·laborar en l'establiment i la gestió de centres d'investigació, i contribuir en la difusió dels estudis i investigacions realitzades.
 • Subvencionar congressos, seminaris i jornades realitzades a la UdG i organitzades per la UdG.
 • Promoure les publicacions de la UdG.
 • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d'estudis i tasques universitàries.
 • Contribuir al Finançament de les Càtedres i Observatoris de la Universitat de Girona.

ÒRGANS DE GOVERN

Activitats generals

Cursos d'estiu

La Fundació subvenciona a la UdG una part dels costos derivats de la realització dels Cursos d'Estiu amb la finalitat d'estimular i potenciar aquest tipus d'activitats, tant per part dels organitzadors com dels participants o matriculats.

Així la Fundació i la Fundació de la UdG: Innovació i Formació tenen establert un conveni en virtut del qual la Fundació aporta anualment Innovació i Formació una quantitat que ha de destinar-se a subvencionar els Cursos d'Estiu, i en conseqüència, a rebaixar el cost real de la seva matricula.

La formació continuada

La Fundació també té com una activitat recurrent la de facilitar el desenvolupament de les activitats de Formació Continuada programades per la UdG en el marc de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

Amb aquesta finalitat la Fundació subvenciona amb 12.000€ el programa anual d'ajuts i beques de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació dirigit a estudiants d'aquest tipus de Formació Continuada.

L'extensió universitària

En aquest apartat la Fundació destina recursos per subvencionar aquell tipus d'activitats que a criteri de la presidència i direcció de la Fundació, cal impulsar en el marc de les finalitats de la pròpia Fundació.

La Fundació participa amb l'Agrupació Cultural del Casino Menestral de Figueres (ATENEA), en el cicle de conferències culturals que organitza anualment, conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres.

Les publicacions

La Fundació té com una activitat fonamental potenciar la publicació de llibres o monografies realitzades per professors de la UdG.

Amb aquesta finalitat la Fundació té signat un conveni amb Eumo Editorial amb l'objectiu de programar les publicacions anuals i fer-ne l'edició. La Fundació destina anualment la quantitat de 18.000€ a ajuts per l'edició de llibres o monografies.

Si desitgeu més informació respecte a les Publicacions susceptibles de rebre una subvenció per part de la Fundació, adreceu-vos al Director de la Fundació (dir.fundaciounifutur@udg.edu).


Es prioritza:

 • Col·leccions
 • Llibres de text
 • Obres col·lectives
  (Queden excloses les actes de congressos)