Dr.  Sergi  Bonet  Marull

Rector

Funcions

 • Dirigir, governar i gestionar la Universitat i representar-la institucionalment, judicialment i adminsitrativament en tota classe de negocis o actes jurídics; per a l'exercici d'aquesta representació podrà atorgar mandat.
 • Presidir els actes de la Universitat als quals assisteixi.
 • Convocar i presidir el Claustre i el Consell de Govern.
 • Nomenar la persona titular de la Secretaria General, les persones que han d'exercir com a vicerectors i la persona que ha d'exercir com a gerent, en aquest darrer cas d'acord amb el Consell Social.
 • Nomenar els càrrecs acadèmics unipersonals designats pels òrgans col·legiats i corresponents.
 • Expedir els títols acadèmics i diplomes.
 • Nomenar i contractar el personal acadèmic i el personal d'administració i serveis de la Universitat.
 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments.
 • Exercir la direcció del personal d'administració i serveis de la Universitat i, a proposta de la Gerència, aprovar l'estructura orgànica de l'administració de la Universitat.
 • Exercir la potestat disciplinària.
 • Exercir totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec que li atribueixi la legislació vigent o que aquests Estatuts no hagin atribuït a altres òrgans de govern.

El rector o rectora ha de ser assistit en l'exercici de les seves competències per tots els òrgans de govern de la Universitat.

Biografia

Sergi Bonet i Marull va néixer a Girona el 1960 i és pare de dos fills. Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1982) i doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986), es va iniciar en la docència només acabar la llicenciatura, l’any 1982, com a professor ajudant a la UAB, i va passar per diferents figures docents fins l’any 1989 que va assolir la plaça de professor titular. El 1991 es va traslladar a la Universitat de Girona i des del 1996 n’és catedràtic d’universitat de Biologia Cel·lular. Ha exercit la docència –des de diplomatures fins a màsters i doctorats– a les facultats d’Infermeria, d’Educació i Psicologia, de Medicina i de Ciències, i a l’Escola Politècnica Superior.

És l’investigador principal del grup de recerca Technosperm (biotecnologia de la reproducció animal i humana) i autor de més 100 articles en revistes indexades en el primer quartil –en moltes de les quals, a més, és revisor en l’àmbit de la reproducció i la biotecnologia–, i ha dirigit més de 70 projectes i convenis de recerca i més de 20 tesis doctorals, per la qual cosa actualment té cinc trams de recerca. El reconeixement de la comunitat científica li ha ofert l’oportunitat de desenvolupar estades de recerca a França, el Regne Unit i Alemanya. És membre de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona des de l’any 2011.

Va ser secretari general de la Universitat de Girona de 1991 a 2001, i el 19 de novembre de 2013 va ser escollit rector de la Universitat de Girona.