Sra.  Fátima  Calvo  Rojas

Gerència

Funcions

  • Les funcions i competències que corresponen a aquest lloc són les definides a l’article 103 dels Estatuts de la Universitat aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost i modificats per l’acord GOV/94/2011, de 7 de juny.

Biografia

Informació addicional