Cooperació

La cooperació universitària

línies de cooperació

 • l’alfabetització i l’educació fonamental
 • l’eradicació de la pobresa
 • la promoció de la salut
 • la cobertura de les necessitats socials i la infraestructura bàsica
 • el desenvolupament del teixit associatiu
 • el foment de la pau
 • la sostenibilitat ambiental
 • la capacitat d’emprendre
 • la promoció dels drets humans
 • els drets de les dones
 • els drets dels pobles indígenes
 • la protecció a la infància o el foment d’un comerç just i solidari
 • accions que promoguin l’equitat científica i tecnològica

ACTUACIONS DE COOPERACIÓ

Projectes prioritaris de la UdG

Es consideraran com a tals aquells projectes que, pel seu abast, pel protagonisme que hi té la UdG, per la voluntat manifesta de la nostra universitat en convenis específics, per la seva recurrència i/o consolidació, pels seus elevats requeriments econòmics, etc., des de la Universitat es consideri que cal donar-hi suport. Per ser considerat com a projecte prioritari caldrà concórrer a les convocatòries específiques que s’establiran a aquest efecte.

Convocatòries d’Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Universitat de Girona

Aquests ajuts es convocaran anualment amb l’objectiu donar suport econòmic a projectes de cooperació per al desenvolupament i facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en aquestes actuacions.
Els ajuts a projectes hauran de centrar-se en: accions puntuals, inici de projectes liderats per la UdG o la participació de membres de la comunitat universitària en projectes liderats per altres institucions. Les partides pressupostàries podran incloure material inventariable, fungible, edició de materials, manutenció, mobilitat...
Els ajuts a mobilitat es destinaran a finançar les despeses de viatge dels estudiants, personal acadèmic o d’administració i serveis de la UdG que participin en projectes i actuacions de cooperació per al desenvolupament.

Ajuts d’emergència

La UdG dedicarà una part del seu pressupost de cooperació a oferir ajuts per pal·liar situacions d’emergència en zones que hagin sofert catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics. Els ajuts s’adreçaran a contribuir al procés de reconstrucció i rehabilitació d’aquestes zones o a la millora de les condicions de vida de la població afectada. Amb la finalitat de sumar esforços, la canalització dels ajuts es vehicularà conjuntament amb la Coordinadora d’ONG de les Comarques Gironines, del Fons Català de Cooperació o d’entitats i institucions que actuïn a les zones afectades.

Sensibilització i formació de la comunitat universitària

Des de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament s’impulsaran activitats que incideixin en l’educació i la formació de tota la comunitat universitària vers la cooperació per al desenvolupament, la pau i la solidaritat. Aquestes actuacions es portaran a terme per iniciativa de la Comissió de Cooperació, en col·laboració amb centres i serveis de la UdG i/o amb entitats i institucions dedicades a la cooperació.

Campanyes

Des de l’Oficina s’impulsaran i es col·laborarà en campanyes que incideixin en la cooperació per al desenvolupament.

Cessió de materials

Des de l’Oficina s’informarà sobre com es poden fer donacions de materials per ajudar a les actuacions de cooperació que porti a terme la UdG o amb la seva col·laboració i es vetllarà perquè es portin a terme els procediments necessaris per assolir la seva desafectació i entrega.