Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Igualtat de Gènere

Guies per fer docència amb perspectiva de gènere

Igualtat de Gènere

Guies per àmbits

Autora: Paloma Moreda Pozo (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05744-3
DL: CS 1050-2018

Descripció:
Obstacles de tipus socioeconòmic, absència de models femenins i presència de representacions socials estereotipades fan difícil incrementar la presència de les dones en l’ensenyament de la tecnologia i l’enginyeria.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Ciències de la Computació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar aquest àmbit i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

DESCARREGA

Autora: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05886-0
DL: CS 1052-2018

Descripció:
La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat.

DESCARREGA

Autora: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05887-7
DL: CS 1053-2018

Descripció:
De mestres, pedagogs i educadors socials és reconèixer i combatre les desigualtats.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions del sistema sexe-gènere en educació i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA

Autora: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05888-4
DL: CS 1043-2018

Descripció:
En l’àmbit de la filologia i de la lingüística el gènere s’ha treballat gairebé únicament des d’una perspectiva gramatical, sense tenir en compte que les relacions entre el codi o sistema lingüístic i allò que el codi representa són arbitràries.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filologia i Lingüística ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten reflexionar i qüestionar regles i significats que ignoren, invisibilitzen o menystenen les dones.

DESCARREGA

Autora: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05889-1
DL: CS 1051-2018

Descripció:
En el camp de la reflexió filosòfica la concepció patriarcal de l’ésser humà ha implicat una visió esbiaixada d’allò que som com humans, del què és la realitat i el coneixement.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filosofia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que faciliten als professors ensenyar a l’aula a reconèixer i apoderar els coneixements filosòfics que duguen a una comprensió de l’esser humà completa i diversa.

DESCARREGA

Autora: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05890-7
DL: CS 1044-2018

Descripció:
A l’estat espanyol les dones són majoria entre l’alumnat universitari, però continuen sent una minoria en les carreres cientificotècniques.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Física ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per visibilitzar les científiques i eliminar la visió androcèntrica que predomina en la ciència i, en particular, en l’àmbit de la física.

DESCARREGA

Autora: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05893-8
DL: CS 1033-2018

Descripció:
La falta d’incorporació de la perspectiva de gènere en la història ha suposat tradicionalment una mirada esbiaixada al passat, on l’interès historiogràfic s’ha centrat en les experiències masculines. Com a conseqüència, el relat convencional del passat és incomplet i poc ajustat a la realitat històrica.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Història ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten mirar al passat per conèixer el present de forma crítica i caminar cap a una societat més igualitària, pacífica i inclusiva en el futur.

DESCARREGA

Autora: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05892-1
DL: CS 1055-2018

Descripció:
En l’actualitat, ni la producció artística feta per dones ni la història de l’art feminista formen part de la majoria de currículums acadèmics i plans d’estudis d’Història de l’art. Així mateix, la manca d’anàlisi crítica de la representació de les dones al llarg de la història de les imatges condueix a la repetició d’estereotips.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva d’Història de l’art ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permetran incorporar en les noves generacions la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA

Autora: M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05894-5
DL: CS 1047-2018

Descripció:
En ciències de la salut, a pesar que els conceptes de sexe i gènere al·ludeixen a realitats diferents, amb freqüència es confonen. A més, algunes conseqüències dels biaixos de gènere en el coneixement mèdic, la gestió clínica i els serveis de salut responen a suposicions incorrectes.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Medicina ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten incorporar un enfocament de gènere en els estudis universitaris en ciències de la salut i formar professionals en aquesta disciplina competents en matèria de gènere.

DESCARREGA

Autores: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes Balears)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05895-2
DL: CS 1048-2018

Descripció:
Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, aquest biaix de gènere s’ha emprat al llarg dels anys per justificar la inferioritat de les dones.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Psicologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten comprendre la complexitat social, cultural i política del món actual.

DESCARREGA

Autores: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05896-9
DL: CS 1049-2018

Descripció:
La sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seua banda, l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera mercantil de l’esfera domèstica. I en l’àmbit de les ciències polítiques, trobem també molts biaixos de gènere en conceptes bàsics com els de justícia, igualtat o ciutadania.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Sociologia, Economia i Ciència Política ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per contribuir a una major igualtat entre dones i homes en l’àmbit de la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA