Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Estructura

    Un Consell Director, format per les entitats patrocinadores de les activitats de la Cátedra d'Immigració, Drets i Ciutadania i el rector de la Universitat de Girona o la persona que delegui.

    També hi haurà un Consell Científic compost per persones físiques o jurídiques, totes de prestigi reconegut, i un director responsable, que serà el Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania.