Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Missió i objectius

Missió

La missió del CIGAP és el foment de la recerca, la transferència del coneixement i la innovació en tots aquells àmbits en què actuen les Administracions públiques i la publicació dels resultats d’aquestes activitats. Igualment és missió del CIGAP la realització de cursos de formació, seminaris generals o específics, cicles de conferències o congressos així com l'emissió a demanda de les Administracions de dictàmens i informes en relació als seus camps d’expertesa.

Objectius

Els objectius generals del CIGAP s’inscriuen en primer lloc en el camp de la recerca relacionada amb els poders públics i es desenvolupen en el camp del Dret , de la Ciència Política i de l’Administració i en relació a les Administracions públiques. Igualment és objectiu del Centre el recolzament a l’actuació de les Administracions públiques en qualsevol àmbit, a través de la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. Les seves funcions són:

  • Dur a terme recerca, transferir coneixement i innovar en tots els camps d’actuació de les Administracions públiques.
  • Elaborar estudis en l’àmbit de la recerca que li és pròpia.
  • Elaborar informes en els àmbits de la seva competència.
  • Impartir cursos i seminaris per sí mateix, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o amb d'altres ens.
  • Facilitar la realització de pràctiques en matèria d’Administració pública als estudiants universitaris.
  • Celebrar jornades i congressos nacionals i internacionals.
  • Elaborar llibres, revistes i publicacions científiques com a fruit de la seva activitat de recerca.
  • Assessorar les Administracions públiques en aquelles matèries en què intervinguin.
  • Qualsevol altra activitat relacionada amb les Administracions públiques amb els agents que s’hi relacionen.