Biblioteca de la UdG

Fons cartogràfic

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Fons cartogràfic

El fons cartogràfic de la Cartoteca de la UdG (gener de 2015) està integrat per:

26.388 fulls de mapes en suport de paper, tots del segle XX. La cobertura és mundial però el gruix més important de mapes fa referència a l’Estat espanyol i, sobretot, a Catalunya. En aquest sentit, cal destacar que la UdG té un conveni signat amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya pel qual aquest facilita a la Cartoteca un exemplar de tots els mapes impresos que edita. L’àmbit temàtic del fons és ampli, però hi predominen els mapes generals, els topogràfics i els ortofotomapes. El fons de la Cartoteca s’està catalogant en el Catàleg de la Biblioteca UdG.

6.417 fotografies aèries de diferents anys que cobreixen, sobretot, les comarques gironines i les veïnes.

Els documents cartogràfics en suport digital estan repartits entre la Biblioteca i la Cartoteca.

 

 

 

Tipologia dels documents


La majoria de fulls formen part dels anomenats mapes en sèrie: són els formats per diversos fulls que es poden llegir de manera autònoma perquè són bibliogràficament independents. El mapa complet, però, està format per la totalitat de fulls perquè només així s’obté el recobriment de tot el territori al qual fa referència el mapa. Segons el criteri de fraccionament dels fulls, es poden distingir dos grups:


Mapes en sèrie reticulats: cada full correspon a un requadre d’una retícula que fracciona imaginàriament el territori cartografiat. Aquests mapes els trobareu en el Catàleg de la Biblioteca UdG en un únic registre bibliogràfic. En el camp Descripció s’especifiquen els fulls que el componen i en el camp Accés trobareu l’enllaç al gràfic de fulls disponibles.

Per exemple:

 

 

Mapes en sèrie territorials: cada full mostra una part del territori que té una entitat real, ja sia geogràfica, administrativa... Trobareu un registre bibliogràfic per a cada full i el títol de la sèrie el trobareu al camp Col·lecció.

Per exemple:

 

 

Mapes en fulls solts: són tots els mapes que en un sol full o en pocs fulls (mapa en seccions) cartografien el territori descrit en el títol.

Per exemple:

 

 

Fotografies aèries

La fotografia aèria mostra el territori real, en una imatge contínua del territori fotografiat perquè, a diferència dels mapes, no fa un procés de selecció i de simbolització dels elements que es volen cartografiar. Malgrat que té distorsions geomètriques és un document de primer ordre per analitzar el territori fotografiat en un moment determinat (usos del sòl, cultius, vegetació i masses forestals, estructures geològiques i formes de relleu, conques fluvials, distribució de la població i formes d’urbanització, etc.).

En disposar de vols de diferents dates, es pot comparar el territori des de diversos punts de vista i se’n pot estudiar l’evolució. Les fotografies que cobreixen totes les comarques gironines i les veïnes corresponen a aquests quatre vols:

a) Vol del Servicio Geográfico del Ejército de 1956-1957, conegut com a vol americà, a escala aproximada 1:30 000: gràfic de fulls disponibles

b) Vol de l’Instituto Geográfico Nacional dels anys setanta, a escala aproximada 1:30 000 i alguns fotogrames a escala 1:25 000: gràfic de fulls disponibles

c) Vol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, entorn de l’any 1990, a escala aproximada 1:22 000: gràfic de fulls disponibles

d) Vol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya dels anys 2000-2004, a escala aproximada 1:22 000 i en color: és l'últim vol que es comprarà des de la Cartoteca. Es disposa d'aquestes fotografies en paper i en format digital: gràfic de fulls disponibles

Les fotografies estan inventariades en una base de dades interna. Per consultar-les, adreceu-vos a la Cartoteca.

 

Atles impresos

Un atles és un recull sistemàtic de mapes que segueix un projecte previ. Segons el seu abast seran universals, nacionals... i segons la seva temàtica, geogràfics, històrics, etc.

Els atles geogràfics estan disponibles a la Biblioteca, catalogats com a document cartogràfic. Els localitzareu en el Catàleg de la Biblioteca UdG.

 


Atles i mapes en suport digital

Els atles i mapes que són de lliure consulta també els trobareu a la Biblioteca. En canvi, per consultar els que requereixen una instal·lació amb un programari concret, adreceu-vos a la Cartoteca. Els localitzareu en el Catàleg de la Biblioteca UdG.

 

 

Sèries de documentació cartogràfica més consultades i gràfics amb l’estat actual de recobriment i els fulls disponibles
 
Estat espanyol en sèries:
 

Mapa militar de España 1:800 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España 1:400 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España 1:100 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España; Cartografía militar de España, 1:50 000: complet. Dels fulls de Catalunya es disposa de l’última edició de cada full i d’una edició antiga (entorn de l’any 1950).

Mapa provincial de España 1:200 000: complet

Ortoimagen espacial 1:500 000: [España]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortoimagen espacial 1:100 000: [España]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

 

Catalunya en sèries :
 

Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000: 1a i 2a edicions completes i tots els fulls que han sortit de les edicions posteriors.

Mapa topográfico de España, sèrie M781, 1:50 000 (edició “americana” de l’Army Map Service): gràfic de fulls disponibles a la UdG

Cartografía militar de España [E. 1:25 000]: plano director: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topográfico nacional de España 1:25 000 [versió 1]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topográfico nacional de España 1:25 000 [versió 2]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000: hi ha tots els fulls que han sortit fins ara, uns 45.

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortoimatge de Catalunya 1:100 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de Catalunya d’imatge satèl·lit 1:100 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 1.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 2.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 5.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 6.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 (infraroig color): gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 [versió 1]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 [versió 2]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de catalunya 1:5 000, versió 3.0 i versió 4.0: gràfic de fulls disponibles a la UdG


 

Mapes temàtics en sèries :
 

Mapa de series de vegetación de España 1:400 000 y memoria: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000: tots els que han sortit (uns 13 fulls).

Mapa forestal de España : Escala 1:200.000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa geológico de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa geotécnico de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de rocas industriales de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa  metalogenético de España 1:200 000: tots els Països Catalans.

Mapa geológico de España 1:50 000: tres quartes parts de Catalunya.

Mapa geològic de Catalunya 1:25 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de cultivos y aprovechamientos [España] Escala 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000: només n’ha sortit un full.

Mapa de zones d’allaus de Catalunya 1:25 000: tots els que han sortit.

Col·lecció Cartografia temàtica de les terres gironines: tots els que han sortit.

Tots els mapes temàtics físics editats per la UdG conjuntament amb altres institucions gironines.

Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG: 1a edició i 2a edició

Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl 1:10 000: sistema urbà de Girona (8 fulls); sistema urbà de Figueres (11 fulls) i sistema urbà d’Olot (8 fulls)

Punts d’informació turística: edicions a escala 1:50 000 i a escala 1:30 000