Reconeixement de crèdits

Informació

PROCEDIMENT A SEGUIR PER PROPOSAR ACTIVITATS ACADÈMIQUES AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
(Únicament per a estudis de primer i/o segon cicle)
 

Per a qualssevol activitat que proposeu heu d'omplir les dades que se us demanen en el següent formulari:

 

1- És necessari omplir el formulari per a cada activitat que vulgueu que tingui reconeixement de crèdits. 

2- Un cop validat, el formulari es gravarà i serà tramitat si té omplerts tots els camps obligatoris (assenyalats amb una fletxa).

3- A la casella “Lloc on s’imparteix l’activitat” s’ha d’indicar el centre i població on s’impartirà el curs.

4- A la casella on us demanen les “dades de contacte per donar més informació a l’alumne” hi heu de posar les dades on es poden adreçar els alumnes que estiguin interessats en fer el vostre curs.

5- En cas de tornar a sol·licitar reconeixement d'alguna assignatura reconeguda i impartida en algun any anterior, cal que ho assenyaleu i n'indiqueu el codi que se li va assignar des de la UdG (el qual se us notifica quan el curs ha estat aprovat pel Consell de Govern).  Caldrà que aquesta assignatura, imprescindiblement, mantingui el mateix nom, nombre d'hores i tipus d'avaluació.

6- El nom de les activitats que proposeu no pot excedir els 100 caràcters, tant en català com en castellà. Consegüentment, no seran suceptibles de reconeixement aquelles activitats que proposeu amb el nom més llarg.

7- És important que us assegureu d'entrar les dades correctament. Totes les sol·licituds que tinguin dades errònies o que no s'ajustin a la normativa, quedaran invalidades.

8- Tingueu en compte que el formulari per sol·licitar reconeixement de crèdits de Lliure elecció únicament és actiu durant els períodes de sol·licitud i que no permet entrar dades amb extemporaneïtat.

 


La relació d'activitats proposades es presentarà a Consell de Govern. Les activitats aprovades amb els crèdits corresponents es notificaran a l'entitat sol·licitant.

Per més informació podeu consultar la Normativa sobre Criteris i procediments per l'incoporació de crèdits de lliure elecció per reconeixement d'activitats acadèmiques o contacteu amb:

 Programació Acadèmica
Gabinet de Planificació i Avaluació
gpa.programacio@udg.edu